یونیدگی یا حالت چهارم ماده

در حالت عادی تعداد الکترونها و پروتون ها در اتم برابرند پس اتم از نظر بار الکتریکی خنثی می باشد . وقتی الکترونها را از هسته جدا کنیم با پدیده تازه ای روبر و میشویم .زمانی که یک اتم در حالت نرمال به سر می برد دارای تعداد الکترونها و پروتونهای مساوی است . تمامی موادی که میشناسیم از همچین اتم هایی ساخته شده اند و از نظر الکتریکی خنثی می باشند . حال برای توضیح اینکه یون چیست و یونیزگی چگونه فرآیندی است به یک ماده برای مثال نیاز داریم و هیدروژن بخاطر شکل ساده ساختاری آن بهترین مثال است .
هیدروژن دارای ساختاراتمی بسیارساده ای است یک الکترون به دور یک پروتون به عنوان هسته درحال گردش است .زمانی که تنها اتم هیدروژن رابا اعمال انرژی ازآن جداکنیم تعادل بارالکتریکی اتم به هم میخورد و چون پروتونی که درهسته جای دارد دارای بارمثبت است پس بارا تم مثبت می شود. به این حالت یون هیدروژن و یا پروتون نیز می گویند جرا که زمانی که اتم هیدروژن از الکترونش تهی شود تنها پروتون باقی می ماند .

اگرتعدادبیشتری الکترون ازاتم جدا کنیم فرایند مشابهی ایجاد می شود به طورمثال اتم اکسیژن را اگربا اعمال انرژی ,دو الکترون آن را ازمدار خارج کنیم بازهم برابری الکتریکی به هم می خورد واتم خنثی نیست که به اصطلاح گفته می شوداتم دراین وضعیت دارای دو واحد بار مثبت است .این ضعیت اکسیژن را یون اکسیژن می گویند، دقیقا یون اکسیژن درمقابل اتم اکسیژن که از نظربارالکتریکی خنثی است قراردارد.
نتیجه ی جداکردن دوالکترون ازاتم اکسیژن یونی با دو واحد بارمثبت ش دکه به این فرایند یونیزگی می گویند.این همان چهارمین فاز ماده است که بانام پلاسما شناخته می شود و ماده ستارگان مخصوصا ” ستارگان بسیارداغ را تشکیل می دهد . شناخت پلاسمادرعلم نجوم بسیاراهمیت دارد چراکه دربررسی ساختارستارگان بااین فازماده بسیارسرو کار داریم .

محمد مسعود صحت بخش

شنبه, شهریور ۱م, ۱۳۹۳ کیهانشناسی | دفعات بازدید: 1,901

اضافه کردن نظر