همنشینی ماه و هرمز در شب ۲۷ بهمن

ماه قمر زیبای زمین در شب چهارشنبه 27 بهمن به همنشینی سلطان سیارات سامانه خورشیدی یعنی سیاره هرمز(مشتری ) می شتابد . در این همنشینی ستاره زیبا و درخشان آلفا سنبله یا همان ستاره سماک اعزل نیز شرکت دارد و رنگ و لعابی زیبا به این شب نشینی شاهانه می بخشد .

در این تاریخ سیاره مشتری از قدر 2.1 – و ستاره سماک اعزل نیز از قدر 0.95 می درخشند و ماه در فاز 77 % قرار دارد . فاصله ماه از هرمز در این رخداد حدود 3 درجه و همچنین فاصله هرمز از سماک اعزل نیز حدود 3 درجه می باشد .

ماه در ساعت 21:59 به وقت ناحیه مرکزی ایران در این تاریخ طلوع می کند و مشتری نیز اندکی زودتر یعنی ساعت 21:56 طلوع می کند و بعد گذشته حدود 15 دقیقه که از افق فاصله مناسب ی گرفتند می شود به تماشای این بزم شاهانه نشست .

محمد مسعود صحت بخش

دوشنبه, بهمن ۲۵م, ۱۳۹۵ پدیده های رصدی | دفعات بازدید: 2,680

اضافه کردن نظر