وضعیت سیارات سامانه خورشیدی در شب های اواخر فروردین

در این شب ها سیاره هرمز یا مشتری حوالی ساعت 9و نیم شب طلوع می کند و تا کمی قبل از طلوع خورشید قابل مشاهد است این سیاره که در این شبها در صورت فلکی ترازو ساکن است و از قدر 2.28 – می درخشد . برای یافتن این صورت فلکی کار زیاد سخت نیست البته منظور از آسان بودن یافتن مربوط به عموم مردم و رصدگران مبتدی می باشد و یافتن این سیاره برای رصدگران با تجربه کار بسیار آسانی است و در واقع نیاز به یافتن ندارد و جلوی چشمانشان است . کافی است حوالی ساعت 10 شب به سمت شرق نگاه کنند و سیاره درخشان هرمز را مشاهده کنند .

سیارات کیوان و بهرام هم کمی آنطرف تر در سمت شرق مشتری و افق شرق قابل مشاهده هستند . این دو سیاره به خاطر نزدیکی به هم منظره بسیار زیبایی را در صورت فلکی کماندار به وجود آورده اند .برای مشاهده این دو سیاره کافیست حوالی ساعت 10 به افق شرق نظر کرد و این دو جرم درخشان را مشاهده کرد . در این شبها بهرام از قدر 0.04 و کیوان نیز از قدر  1.33 می درخشند .این دوسیاره را هم می توان تا کمی قبل از طلوع خورشید مشاهده کرد .

محمد مسعود صحت بخش

پنجشنبه, فروردین ۲۳م, ۱۳۹۷ پدیده های رصدی | دفعات بازدید: 818

اضافه کردن نظر